ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΚΥΟΣ ΝΥΧΤΑ   ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1993 (που δεν κυρώθηκε με νόμο και πλέον αμφισβητείται αν ισχύει ή όχι) οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια (δηλαδή από τις 22:00 ως τις 6:00). Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης -και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας- θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.

Ωστόσο η εργατική νομοθεσία και εφόσον δεν ισχύει η διάταξη της ΕΓΣΣΕ του 1993 (για παράδειγμα στις επιχειρήσεις -μέλη του ΣΕΒ που δεν υπέγραψε την τελευταία σύμβαση) προστατεύει, αν και λιγότερο τις έγκυες. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι εργαζόμενες γυναίκες, όχι μόνο οι έγκυες αλλά και όσες βρίσκονται σε λοχεία ή γαλουχία, με πλήρη ή μερική απασχόληση κατά τη νύχτα μετακινούνται σε αντίστοιχη θέση ημέρας, εφόσον υποβάλουν ιστορικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους. Σε περίπτωση δε που η μετακίνηση αυτή είναι τεχνικά ή και αντικειμενικά αδύνατη απαλλάσσονται από την εργασία.